You Should Know Yangın Kapısı Göstergeleri

Peklik: Yang?n kap?s?n?n yang?na dayan?kl? olmas? ve makul bir süre süresince ?s?y? engelleyebilmesi önemlidir. Bapn?n dayan?kl?l???na gere?ince belirlenen “EI” k?ymeti, yang?na kar?? direnç seviyesini belirtir.Yang?n kap?s? evgin ç?k?? ba??rsakin kullan?lacaksa o dönem vacip ko?ullar? / standartlar? sa?layan yani yang?n dayan?kl?l?k belg

read more